You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Политика за Поверителност

 • ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 • Нека да започнем с това - Кои сме ние?
 • Как може да се свържете с нас и с нашето лице за защита на личните данни
 • В нашата политика за поверителност ще откриете
 • Какво означава обработка на лични данни
 • Какви лични данни събираме за Вас и за какви цели
 • Информация, която получаваме от други източници (трети страни)
 • Категориите лични данни, които обработваме
 • Защо е необходимо да обработваме Вашите лични данни
 • Как получаваме и по какъв начин обработваме личните Ви данни
 • Електронна поща, е-бюлетин
 • Колко време ще съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим
 • На кого можем да предоставяме Вашите лични данни
 • Други случаи, в които можем да предоставим личните Ви данни
 • Какви са правата Ви при предоставяне на Вашите лични данни
 • Задължително ли е да ни предоставяте Вашите лични данни
 • Промени в Политиките за поверителност
 • „Бисквитки“

„ ЙОЛИТА 2019“ ООД, ЕИК: 205766072

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ !

В настоящата Политика за поверителност ние обръщаме внимание на важните моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработката им от нас. Ако искате повече информация за конкретен процес, можете да се свържете с нас, чрез посочените по-долу данни за контакти.

ЙОЛИТА 2019“ ООД – Работилница за пици „ ПИЦУНКИ „ .

„ЙОЛИТА 2019“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205766072, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Криволак“ № 57, тел.: +359 879404029, и-мейл адрес: yolita2019bg@gmail.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Ние сме производители на вкусна и разнообразна храна, съобразена с Вашите нужди и отговаряща на високите Ви изисквания за здравословно и пълноценно хранене. Част сме от голямата хранителна общност в България и държим да положим грижи и за опазване личния живот на всеки членуващ в нея, както и да защитим личната информация на всички, използващи стоките и услугите, които предлагаме чрез мобилни приложения, платформи или устройства, посетителите в нашите обекти и имащите достъп до нашия уебсайт .

„ЙОЛИТА 2019“ ООД с ЕИК 205766072, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Криволак“ № 57, тел.: +359 879 404 029, и-мейл адрес: yolita2019bg@gmail.com

Защитата на личните данните и сигурността на информацията са част от нашата фирмена политика и култура на обслужване.

Настоящата Политика за поверителност ще Ви предостави изчерпателна информация за това, какви действия се извършват с личните данни, които ни предоставяте.

 • Какви лични данни изискваме от Вас и каква е целта на тяхното събиране
 • Какъв е срокът за съхраняване на предоставените лични данни
 • С кого споделяме Вашите лични данни
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни

С настоящата Политика за поверителност, „ЙОЛИТА 2019“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на „ЙОЛИТА 2019“ ООД във връзка с обработването им имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като "основания за обработване", например „съгласие“.

Добросъвестно - за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за "прозрачност".

Прозрачност – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

Съгласно изискванията на ОРЗД, „ ЙОЛИТА 2019“ ООД предоставя на субектите на данни законово изискваната информация във вид на Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност), както и Съобщение за условия за използване на бисквитки, достъпни чрез електронната ни страница.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД).

Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Лични данни са:

„Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Физическите лица могат да бъдат идентифицирани чрез събиране на информация пряко или непряко:

* непряко идентифициране - само номерът на мобилния Ви телефон. Като в този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви - например трите Ви имена и мобилен телефон.

* пряко идентифициране - когато предоставите уникален идентификатор като клиентски номер, клиентски код, ЕГН, ЛНЧ.

За да Ви предоставим ефективен достъп до нашите услуги, събираме следната информация и основни категории лични данни за Вас:

I. Информация, която предоставяте доброволно:

Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на „ЙОЛИТА 2019“ ООД – www.picunki.bg, за да:

1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;

2. Да Ви идентифицираме, когато използвате профила си;

3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас стоки и услуги;

4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

II. Информация за транзакциите, когато правите Вашата поръчка на предоставяните от нас стоки и услуги, за следното:

1. За да можем да обработим поръчката Ви и да изготвим Вашата сметка / да Ви таксуваме/ , с изричното уточнение, че „ЙОЛИТА 2019“ ООД никога не съхранява информацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашата система

2. Да синхронизираме Вашата поръчка с нашата Работилница за пици „ПИЦУНКИ“;

3. Да Ви изпратим актуализации за състоянието на Вашата поръчка;

4. Да ви доставим избраните от Вас артикули;

5. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси относно Вашите поръчки, доставка на избраните от Вас артикули и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

6. За да извършим проучвания, с цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги;

7. За да защитаваме Вас и стоките и услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия и/или правила, отнасящи се до Услугите, предоставяни от „ЙОЛИТА 2019“ ООД .

III. Информация, относно Вашите предпочитания, за да можем:

1. Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения относно нашите продукти или услуги.

IV. Информация, получена от обратната връзка с Вас ,относно мнението Ви за нашите продукти и услуги, използваме, за да можем:

1. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;

2. Да публикуваме отзиви, които ни изпращате за предлаганите от нас продукти и услуги, при налично Ваше съгласие за такова публикуване;

3. Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

V. Информация за активностите Ви при използване на услугите ни, за да можем:

1. Да Ви осигурим по-добро качество при ползване на стоките и услугите ни;

2. Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на предишни Ваши поръчки;

3. Да Ви предложим и предоставим / при възможност/ други услуги по Ваше желание.

 • Аналитични доклади от анализ и проучвания на маркетинговите ни дейности, с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги;
 • Да разберем по-добре Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги в съответствие с желанията Ви.
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане, населено място, адрес, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница www.picunki.bg , за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;
 • При плащане с банкова карта - данни за статус на транзакцията (успешна/неуспешна);
 • Информация за Вашите поръчки;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни www.picunki.bg или мобилните ни приложения - IP адрес, информация за устройството, което използвате;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати;
 • Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния случай, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас - да се уверите, че получавате поръчката си, когато я искате.

Също така ние ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В определени случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас ( в случай на съдебно производство), или може да се наложи да ги обработим, или да ги споделим с други хора, за да защитаваме вашите жизнени интереси, спасяването на живота Ви или този на друго лице (в случай, когато животът на друго /трето/ лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не, като също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставите Вашите лични данни.

Ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме своевременно кои са тези законови интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?" по-горе.

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Ваша страна за целите на обработването - за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни налични промоции и нови услуги за доставка , както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни www.picunki.bg или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания, за абониране за рекламен/информационен бюлетин) във връзка с предоставяните от нас стоки и услуги.

Съгласието, което предоставяте може да оттеглите по всяко време, като изпратите имейл на yolita2019bg@gmail.com или писмено заявление на адреса за кореспонденция на „ЙОЛИТА 2019“ ООД – гр. София, ул. „Криволак“ 57.

За да Ви предложим и доставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

 • Чрез попълване от Ваша страна на формуляри, които са Ви предоставяни на уеб-страницата ни www.picunki.bg, раздел поръчки . Формулярите се попълват в уеб-сайта ни www.picunki.bg на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;
 • Чрез посещение на уеб-страницата ни www.picunki.bg - уеб-портала за използване на услугите на уеб-страницата ни;
 • При актуализиране на данни по Ваше искане;
 • Чрез използване на мобилните приложения ;
 • Чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;
 • Чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес .Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите за нужни, полезни, ценни и представляват интерес за Вас . Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

Ние ще запазим личната Ви информация само за необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработваме Вашите лични данни, срокът за съхранението им е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията, предоставена от Вас се унищожава. От нашата система ще бъде заличена всяка предоставена ни лична информация от Вас.

Може да запазим определени части от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони, за което ще бъдете своевременно и законово уведомени.

ЙОЛИТА 2019“ ООД НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

„ЙОЛИТА 2019“ ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

„ЙОЛИТА 2019“ ООД може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да защитим Вашите лични данни):

 • Партньори, на които сте подали поръчка за обработка и доставка;
 • Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции в секторите на храненето, напитките и развлечението въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);
 • Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
 • Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
 • Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
 • Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

1. В случай че сте регистрирани потребители на „ЙОЛИТА 2019“ ООД, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

2. Имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на yolita2019bg@gmail.com

3. В допълнение - съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

3.1. Правото на достъп до личните данни, които „ЙОЛИТА 2019“ ООД обработва за Вас и да получите копие от тях;

3.2. Право да искате от „ЙОЛИТА 2019“ ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на yolita2019bg@gmail.com;

3.3. Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и регламента случаи;

3.4. Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от „ЙОЛИТА 2019“ ООД, в случай че са налице условията за това;

3.5.Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

3.6. Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница www.picunki.bg и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

3.7. Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие - за маркетинг, анализи и други проучвания, като изпратите имейл на: yolita2019bg@gmail.com ;

3.8. Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, електронночитаем формат, който е общоупотребяван;

3.9. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

3.10. Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „ЙОЛИТА 2019“ ООД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна.

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай, че в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност на „ЙОЛИТА 2019“ ООД , се предвиждат нови цели на обработка на предоставени от Вас лични данни или други обстоятелства, изискващи изричното Ви съгласие, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие, като по този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Ние от „ЙОЛИТА 2019“ ООД се ангажираме да предоставяме най-добрите стоки и услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас е важно да сте запознати как уебсайтът ни използва "бисквитки" и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

„Бисквитките“- необходимостта от тях и други подобни технологии, за да можем:

 • Да установим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
 • Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи;
 • Да предоставим услуги свързани с Вашето местоположението, ако решите да го споделите с нас.

Тези политики за поверителност са приети от „ЙОЛИТА 2019“ ООД и са в сила от 2020г.